Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty – jakie są konsekwencje?

Około osiem-dziesięć lat temu, na mniejszą skalę też obecnie, wiele ludzi otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie posiadały lub posiadają banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank), pośrednicy finansowi (Open Finance) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych). Ponieważ posiadanie polisolokaty związane jest z różnego rodzaju opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, natomiast brak gwarancji wypłaty wkładu na koniec trwania umowy, rośnie liczba postępowań dotyczących odzyskiwania kosztów likwidacyjnych i pieniędzy z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – jakie mogą być następstwa?

Polisolokata – w znacznym skrócie i według najprostszej definicji – to połączenie lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłat nie jest równy – znaczna ich część przeznaczona zostaje na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z ubezpieczycielem czy bankiem są z reguły niekorzystne. W razie fiaska inwestycji, opłatami obarczona jest tylko jedna strona – klient.
Wpłaty na polisolokatę należy wnosić z częstotliwością określoną w umowie, przykładowo co 30 dni, 3 miesiące, 6 miesięcy lub rok. Częstą praktyką instytucji prowadzących polisolokaty jest reguła, że w przypadku braku wpłaty, np. przez okres trzech kolejnych miesięcy, polisolokata jest likwidowana, a klient dostaje nieznaczną część z funduszu, który do tej pory zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, stąd nierzadko posiadacze polisolokaty decydują się na jej likwidację przed upływem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od posiadacza jest pobierana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę odpowiadającą ilości środków zgromadzonych dotychczas na polisolokacie. W przypadkach likwidacji polisolokaty wskazane jest zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, takich jak likwidacja polisolokat i odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat.